فرآیند آبشویی نیترات

SID.ir | بررسي نفوذپذيري خاك هاي گچي طي فرآيند آبشويي

آبشویی نیترات تحت شرایط کود آبیاری ... بررسی نفوذپذیری خاک های گچی طی فرآیند آبشویی. علوم کشاورزی ایران. 1379 [cited 2021December24];31(2):241-254. Available from: https: ...

بیشتر

اثر اصلاح کنندة بیوچار بر روی جذب و آبشویی نیترات در ستون ...

مشخصات پژوهش اثر اصلاح کنندة بیوچار بر روی جذب و آبشویی نیترات در ستون های خاک، انجام شده توسط محمدعلی محمودی، استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

بیشتر

نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون

در مقابل یون نیترات با بار منفی در خاک حفظ نمی شود و به سمت پایین پروفیل خاک شسته می شود. این فرآیند آبشویی نامیده می شود. بدین ترتیب نیتروژن با ارزش از خاک خارج می شود و حاصلخیزی خاک کاهش پیدا می کند. سپس نیترات در آبهای زیزمینی و نهایتاً در آب آشامیدنی تجمع پیدا می کند. قوانین شدیدی برای مقدار نیترات موجود در آب آشامیدنی وجود دارد.

بیشتر

مطالعه کمی اثر نانوذرات آهن بر انتقال و احیاء نیترات در خاک

افزایش غلظت یون نیترات در محلول خاک و سپس آبشویی آن به سمت سفره های آب زیرزمینی سبب افزایش غلظت نیترات در ... بررسی میزان تأثیر مقادیر مختلف اسید هومیک بر کارایی فرآیند نیترات زدایی توسط نانو ...

بیشتر

چطوری کود دامی پوسیده تهیه کنیم؟ روش و فرآیند پوساندن کود ...

نیترات ها. نیترات ... فرآیند دپو و انباشته کردن کودهای دامی تا اندازه ای می ... باشد و با داشتن ویژگی هایی از جمله جذب آمونیاک، جلوگیری از تصعید و آبشویی عناصر و همراه داشتن عناصر کودی مفید، می ...

بیشتر

شبیه سازی روند آبشویی نیترات خاک با استفاده از مدل HYDRUS-۳D

دانلود و دریافت مقاله شبیه سازی روند آبشویی نیترات خاک با استفاده از مدل hydrus-۳d

بیشتر

بررسی تاثیر منبع کربن بر فرایند نیترات زدایی بیولوژیکی

روش بیولوژیکی حذف نیترات بدلیل هزینه ی عملیاتی پایین و بازده بالا ترجیح داده می شود. در کاربرد روش بیولوژیکی، دو فرآیند لجن فعال و بایوفیلم مورد استفاده قرار می گیرند. در دنیتریفیکاسیون، میکروارگانیسم از منبع کربن آلی برای بیوسنتز و انتقال الکترون به منبع نیترات استفاده می کند و انرژی لازم برای بقا را بدست می آورد.

بیشتر

نمونه برداری خاک چیست و چرا این کار را انجام می دهیم ...

فرآیند نمونه ... نیتروژن نیترات و سولفات گوگرد در خاک متحرک هستند و در زیر لایه خاکورزی حرکت می‌کنند. اگر آبشویی این عناصر غذایی را به زیر عمق ریشه زایی منتقل نکرده باشد، برای جذب گیاه در دسترس ...

بیشتر

نیتروژن از عناصر پرمصرف می باشد و نقش مهمی در افزایش رشد ...

به منظور شبیه¬سازی و ارزیابی اثر فعالیت¬های کشاورزی بر روی فرایند¬های گوناگون خاک نظیر آبشویی نیترات، تجمع و جذب آن، چندین مدل عددی مورد استفاده قرار گرفته است. دسته¬ای از این مدل ها نظیر hydrus برای شبیه¬سازی حرکت آب و انتقال املاح در ناحیه غیراشباع از حل معادله ریچاردز برای حرکت آب و معادله جابجایی- انتشار برای انتقال املاح استفاده می¬کنند.

بیشتر

ریکوتک 21 – شرکت شیمایی فرآوری زنجان

نیترات نسبت به آبشویی و اتلاف به صورت گاز از طریق فرآیند دنیتریفیکاسیون مستعد­تر است. بنابراین مطلوب است که n به فرم آمونیوم در خاک حفظ شود تا این تلفات به حداقل برسد.

بیشتر

مرجع تخصصی آب و فاضلاب | هفته دوم تیر ۱۳۹۷

مقاله بررسی آبشویی نیترات تحت کشت گندم و استفاده لایسیمتری از فاضلاب شهری سمیه دژانگاه - دانشجوی کارشناسی ارشدخاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات خوزستان

بیشتر

شبیه سازی آلایندگی ... - civilica.com

آبشویی نیترات،فرایند فیزیکی حرکت روبه پایین نیترات محلول درمحلول خاک تحت تاثیر آبیاری یا بارندگی است. سرنوشت نیترات و انتقال آن درخاک اهمیتی مانند آب و خاک درتولید محصول دارد،زیراآبشویی ...

بیشتر

اثر مقادیر مختلف آب و نیتروژن بر حرکت نیترات در خاک و ...

به منظور تعیین مقدار بهینه آب و کود نیتروژن بر عملکرد ذرت و چگونگی حرکت نیترات در خاک، آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد اجرا شد.

بیشتر

سولفات آمونیوم - شرکت توسعه بین ...

فرآیند عمومی تولید سولفات ... ‌باشد و در میان عـناصر پر مصرف‌ترین عنـصر بوده که به صورت یونهای نیترات no3-1 و آمونیوم nh4+1 ... اوره نیز متحرک است و علی رغم جذب آسان میتواند با آبشویی از دسترس خارج ...

بیشتر

100 درصد خالص و ... - نیاز گیاهان

خرید نیترات ... ازت بالای این کود نیز می تواند باعث اختلال در بستر خاک و فرآیند رشد ... از جمله این مشکلات می توان به هدر رفتن مواد مغذی از طریق آبشویی نیترات و آلودگی آب های زیرزمینی، فرسایش ...

بیشتر

محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- بررسی تاثیر روش ...

به حداقل رساندن اتلاف نیتروژن از طریق فرآیند آبشویی، باعث افزایش کارایی مصرف کودهای حاوی این عنصر خواهد گردید.پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سیستم آبیاری در میزان آبشویی نیتراتآبشویی نیترات

بیشتر

مقاله کاربرد بازدارنده های نیتریفیکاسیون برای افزایش ...

بازدارنده های نیتریفیکاسیون میزان نیترات خاک را کاهش داده و در نتیجه منجر به کاهش هدررفت نیتروژن از طری ق فرآیند نیترات زدایی و آبشویی می شوند.

بیشتر

اثر زئولیت و سوپر جاذب بر کاهش آبشویی نیترات در یک خاک لوم ...

'اثر زئولیت و سوپر جاذب بر کاهش آبشویی نیترات در یک خاک لوم در شرایط غیر اشباع', تحقیقات آب و خاک ایران, 50(7), pp. 1569-1579. doi: 10.22059/ijswr.2019.266324.668016

بیشتر

بررسی میزان آبشویی نیترات از خاک با کاربرد بیوچار باگاس ...

نتایج نشان داد که با افزایش درصد وزنی بیوچار خاک سطحی، میزان آبشویی نیترات از ستون­های خاک در ترکیب سطوح بیوچار 1b، 2b و 3b با کاربرد کود اوره معمولی به ترتیب 2/6، 1/10 و 3/18 درصد، و در …

بیشتر

تاثیر مدیریت کود، شخم و آبیاری بر میزان آبشویی نیتروژن ...

"تاثیر مدیریت کود، شخم و آبیاری بر میزان آبشویی نیتروژن، صفات کمی و کیفی کلزا (Brassica napus L.) در خاک شنی". به زراعی کشاورزی,,, 1400, -. doi: 10.22059/jci.2021.325222.2563

بیشتر

ارزیابی تغییرات جریان و غلظت نیترات رواناب خروجی از حوضه ...

استراتژی‌های مدیریت حوضه آبریز می‌تواند در تعدیل مشکلات ناشی از آلودگی منابع آب، مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش جهت ارزیابی رواناب و نیترات با توجه به سناریوهای مدیریتی برای محدوده مطالعاتی هشتگرد، از مدل ...

بیشتر

کاربرد مدل HYDRUS-2D در شبیه سازی آبشویی نیترات و جذب ...

مدیریت کاربرد کودهای نیتراته در مزرعه یک ابزار موثر در کاهش آلودگی آب زیرزمینی می‌باشد .هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سناریوهای مختلف کودآبیاری بر آبشویی نیترات و جذب نیتروژن توسط ذرت در سیستم آبیاری قطره‌ای نواری ...

بیشتر

مقاله بررسی میزان حذف نیترات در دو حالت قرارگیری فیلترهای ...

دانلود و دریافت مقاله بررسی میزان حذف نیترات در دو حالت قرارگیری فیلترهای زیستی در سیستم ...

بیشتر

پیآمد کاربرد کود گاوی و زغال زیستی آن بر برخی از فرآیندهای ...

"پیآمد کاربرد کود گاوی و زغال زیستی آن بر برخی از فرآیندهای چرخه نیتروژن در خاک". تحقیقات آب و خاک ایران, 50, 3, 1398, 515-525. doi: 10.22059/ijswr.2018.268289.668039

بیشتر